Avís legal

Condicions generals i termes legals

Aquest portal, que el seu titular és Teampartners, S.L. (En endavant Teampartners), amb NIF B62289616, domicili a la Plaça Pep Ventura, local 5 08172 de Sant Cugat del Vallès a Barcelona, i telèfon 93 590 78 80, està constituït pels llocs web associats als dominis teampartners.net.

Propietat intel·lectual i industrial
El disseny del portal i els seus codis font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a Teampartners, S.L. i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts
Teampartners, S.L. no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se al portal. Teampartners, S.L. tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d'aquest portal.

Teampartners, S.L. es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Teampartners, S.L. no serà responsable de l'ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús d'aquesta informació.

Reproducció de continguts
Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. No obstant això, els continguts que siguin considerats com dades obertes publicades segons el que preveu el Reial Decret 1495/2011, de 24 d'octubre, de desplegament de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal, podran ser objecte de reproducció en els termes continguts en el següent Avís.

Registre General de Protecció de Dades
La informació sobre fitxers inscrits en el Registre General de Protecció de Dades es publica d'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

La reproducció total o parcial, fins i tot el bolcat del contingut del Registre a qualsevol suport, exigirà l'expressa autorització de Teampartners, S.L.

Les dades de caràcter personal incloses en el Registre no podran ser objecte de tractament, ni utilitzar-se per a finalitats diferents a la d'aquesta publicació.