Política de compra y devolucions

  • Inici
  • Política de compra y devolucions

Política de compra y devolucions

A continuació s'exposen les condicions generals de contractació de productes i serveis a través del lloc web www.teampartners.net (en endavant el lloc web), entre Teampartners, S.L. (Des d'ara TEAMPARTNERS) i l'Usuari que consumeix productes i / o serveis a través del lloc web (en endavant l'Usuari o Usuaris).

L'Usuari garanteix que entén i comprèn el aquí exposat, que és una persona amb capacitat suficient per contractar i que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web.

D'ara endavant, es tractarà als Usuaris promotors i als Usuaris espectadors conjuntament com el "Usuari" en tot allò que sigui de comú aplicació.

TEAMPARTNERS es reserva el dret de modificar unilateralment les presents condicions generals, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web, sense que això pugui afectar els serveis o promocions que van ser contractats prèviament a la modificació.

1.- Objecte i Procediment de Contractació
El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre TEAMPARTNERS i l'Usuari prèviament registrat en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent. La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, del servei concret.

El procediment de contractació serà realitzat en català. L'usuari per poder accedir als serveis oferts per TEAMPARTNERS, haurà de registrar prèviament a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per això, l'Usuari ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits. Una vegada ha estat creat el compte d'usuari, en aquest document trobareu tots els aspectes del procediment de contractació. Així mateix la plataforma de contractació del lloc web informarà a l'Usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic, de totes les característiques rellevants del servei contractat. Si no rebés el mail de confirmació dins de les vint hores següents al moment de la compra, serà la seva única responsabilitat confirmar amb nosaltres l'aprovació de la transacció.

2.- Preu i termini de validesa de l'oferta
Els preus que s'indiquen respecte de cada producte o servei, inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables i en tot cas s'han d'expressar en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, podria incloure les despeses de gestió que ocasionalment el proveïdor de mitjans de pagament de TEAMPARTNERS pugui aplicar, per a això TEAMPARTNERS informarà de forma detallada a la passarel·la de pagament.

Els preus aplicables a cada producte o servei seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase d'aquest. L'usuari registrat assumeix que en tot cas la valoració econòmica d'alguns dels serveis podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament al moment de contractació.

TEAMPARTNERS tractarà sempre de ser el més precís possible en la descripció dels serveis a les instal·lacions. No obstant això, no pot garantir que totes les descripcions són completes, actuals i lliures d'errors. L'Usuari reconeix i accepta que les descripcions de serveis, instal·lacions i contingut poden ser proporcionats per tercers i TEAMPARTNERS no pot verificar la total exactitud tota la informació. De tant en tant pot haver informació en el lloc web que contingui errors tipogràfics, inexactituds o omissions relacionades amb les descripcions d'esdeveniments, els preus o la disponibilitat. TEAMPARTNERS es reserva el dret de corregir qualsevol error, inexactitud o omissió i de canviar o actualitzar la informació en qualsevol moment sense previ avís (fins i tot després de confirmar l'esdeveniment).

En tot cas si la quantitat pagada finalment per l'Usuari no és la correcta, entenent per això la que es trobi publicada al lloc web en el moment de la compra, l'Usuari tindrà dret a cancel·lar l'ordre de compra i TEAMPARTNERS li retornarà el import íntegre sempre que es trobi dins el període de desistiment (veure apartat dret de desistiment) i en tot cas sempre tindrà dret a rebre la diferència en el cas que es tracti d'un pagament superior a la quantitat correcta establerta.

Tot pagament realitzat en TEAMPARTNERS comportarà l'emissió d'un comprovant de pagament o factura a nom de l'Usuari registrat. Aquest comprovant o factura serà automàticament enviada a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'Usuari registrat.

Per a qualsevol informació sobre la compra, l'Usuari comptarà amb el correu electrònic teampartners@teampartners.net. En tot cas s'ha d'indicar el número de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

3.- Mitjans de Pagament
El mitjà de pagament acceptat per efectuar la compra d'entrades al lloc web de TEAMPARTNERS serà mitjançant targeta de dèbit i / o crèdit. El procediment per al pagament es completarà mitjançant la redirecció a una plataforma externa (TPV Virtual) del nostre proveïdor de serveis de mitjans pagament.

Un cop confirmada la compra per part del nostre proveïdor extern, aquest retindrà l'import de la compra mentre l'esdeveniment es trobi pendent de confirmació, això és mentre no s'hagi assolit el llindar o quòrum mínim d'assistència, durant un total de fins a 45 dies naturals. En el cas que estigui comprant entrades per a un esdeveniment ja confirmat, l'import de la compra serà carregat directament a la targeta de crèdit de l'Usuari. En tot cas l'Usuari rebrà sempre un correu electrònic indicant si l'esdeveniment s'ha (I) confirmat o bé s'ha (II) cancel·lat per no haver aconseguit el seu llindar d'assistència.

TEAMPARTNERS, sota el seu exclusiu criteri, podrà anul·lar o limitar transaccions quan tingui indicis de conductes contràries a les obligacions recollides en el present acord. Aquestes restriccions poden incloure comandes realitzades pel mateix Usuari, la mateixa targeta de crèdit, i / o ordres que utilitzen la mateixa adreça de facturació i / o direcció d'enviament. En el cas que es produeixin aquestes restriccions, TEAMPARTNERS li ho notificarà a través de qualsevol de les dades de contacte facilitades en el registre d'Usuari.

4.- Entrades, abonaments i Accés a les instal·lacions
L'Usuari es compromet a revisar la pàgina de confirmació del servei en la instal·lació, ja que li proporcionarà informació important sobre el funcionament de les entrades o abonaments que poden ser específics per a cada esdeveniment. TEAMPARTNERS recomana a l'Usuari descarregar o recollir les entrades o abonaments immediatament quant les rebi per correu electrònic. Per a qualsevol problema tècnic contacti amb teampartners@teampartners.net

Serà responsabilitat de l'Usuari seguir les instruccions d'accés així com d'imprimir les entrades o altres mètodes vàlids segons les instruccions de TEAMPARTNERS per al moment d'accedir al recinte d'instal·lació.

Cap entrada o abonament podrà ser directament o indirectament revenuda per un Usuari, així com tampoc es podrà cedir el servei a una altra persona llevat que es compti amb autorització per escrit de TEAMPARTNERS. El màxim d'entrades o abonaments que podran ser adquirides per un mateix usuari i qualsevol mitjà de pagament associat a aquest.

TEAMPARTNERS, així com qualsevol tercer autoritzat per TEAMPARTNERS a intervenir en l'esdeveniment, es reserven el dret de refusar l'acceptació, o expulsar qualsevol persona a causa de l'alteració de l'ordre públic, llenguatge vulgar o abusiu o incompliment de les normes de les instal·lacions, sense dret a cap reemborsament de qualsevol quantitat pagada.

TEAMPARTNERS, així com qualsevol tercer autoritzat per TEAMPARTNERS a intervenir en l'esdeveniment, es reserven el dret a revisar les pertinences dels assistents en l'accés a les instal·lacions per evitar la introducció de càmeres o qualsevol tipus d'instrument destinat a gravar imatge o so així com ampolles que continguin begudes alcohòliques o altres elements que puguin pertorbar l'experiència dins de la instal·lació. La negativa a cooperar amb aquesta finalitat pot comportar la negativa a accedir al recinte d'instal·lació sense dret a percebre cap reemborsament ni cap compensació.

5.- Dret de Desistiment
Durant el període de campanya, previ a la confirmació d'un esdeveniment, l'Usuari que ha reservat entrades per a un esdeveniment en el lloc web disposarà d'un termini de catorze (14) dies hàbils per desistir de la reserva, a comptar des del moment en que l'Usuari rebi el correu electrònic amb la confirmació efectiva de la reserva.

L'exercici d'aquest dret no requereix que l'usuari justifiqui la seva decisió i per exercitar haurà d'enviar un correu electrònic amb l'assumpte “desestimen” a teampartners@teampartners.net indicant el seu nom o correu electrònic d'Usuari registrat, la data de la reserva i el nombre de transacció assignat per la nostra plataforma de contractació.

De la mateixa manera, quan l'Usuari realitzi una compra d'entrades o abonaments una vegada un esdeveniment està confirmat no pot exercir el seu dret de desistiment. Així doncs no s'admetran devolucions d'entrades o abonaments per a accés a instal·lacions confirmats, llevat que el servei hagi estat cancel·lat per part de TEAMPARTNERS.

6.- Cancel·lacions
TEAMPARTNERS es reserva el dret a cancel·lar tant els serveis en instal·lacions en campanya com els serveis en instal·lacions ja confirmats. Si bé la cancel·lació serà sempre una mesura excepcional per als casos fora del seu control com els provocats per relacions amb tercers o per successos de força major.

En cas de cancel·lació d'un servei per part de TEAMPARTNERS segons l'expressat anteriorment, l'Usuari tindrà dret a percebre el reemborsament a la targeta de crèdit original utilitzada per al pagament.

TEAMPARTNERS no serà en cap cas responsable davant l'Usuari per qualsevol pèrdua, dany o despeses ocasionades per o derivats de la cancel·lació de qualsevol servei.

7.- Protecció de Dades
En el seu compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i del RGPD de 25 de maig de 2018 els dades personals dels Usuaris que tracta TEAMPARTNERS estan declarats en fitxers propietat de Team Partners, SL , de titularitat privada davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de gestionar els serveis del lloc web així com per enviar informació sobre esdeveniments, serveis i promocions sempre que l'Usuari hagi mostrats explícitament la seva acceptació a aquesta subscripció.

El responsable dels fitxers és Team Partners, S.L. (Plaça Pep Ventura, Local nº 5 de Sant Cugat del Vallès, 08172 Barcelona). A través d'aquesta mateixa direcció, o mitjançant el correu electrònic teampartners@teampartners.net, els interessats podran exercitar el dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms, fotocòpia del DNI, actuació que sol·licita i domicili a fi de remetre-li la confirmació de la seva actuació conforme a la seva sol·licitud.

En tot cas, TEAMPARTNERS garanteix la salvaguarda de la confidencialitat i seguretat de les Dades Personals, havent adoptat les mesures de seguretat legalment exigides, que permeten assegurar la protecció de les seves dades personals i evitar la pèrdua, mal ús, alteració, tractament o accés no autoritzat dels mateixos.

Les dades relatives al pagament recollits durant el procés de compra mitjançant la plataforma externa del nostre proveïdor de mitjans de pagament, es troben sota la protecció d'un xifrat per a la transferència de dades i compleix amb totes les mesures de seguretat legalment exigides. Els formularis continguts durant el procediment de contractació no van dirigits a persones menors d'edat i, per tant, TEAMPARTNERS no es fa responsable dels casos en què persones menors d'edat li hagin remès dades de caràcter personal a través d'aquest lloc web. En tot cas, els titulars de la pàtria potestat del menor podran exercitar el dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom, cognoms i DNI amb les instruccions precises a aquest efecte a l'adreça esmentada anteriorment. En la gestió de les peticions rebudes dels usuaris, TEAMPARTNERS es reserva el dret a efectuar els esbrinaments oportuns, per tal d'assegurar-se que la resposta o informació sol·licitada i / o oferta és adequada.

8.- Independència de les clàusules
Si qualsevol de les clàusules de les presents Condicions Generals fos nul·la de ple dret o anul·lable, es tindrà per no posada. La declaració de nul·litat no invalida la resta del Contracte, que mantindrà la seva vigència i eficàcia entre les parts.

9.- Llei aplicable i jurisdicció
Aquestes Condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. TEAMPARTNERS i l'Usuari se sotmeten expressament qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes condicions generals, als jutjats i tribunals de Barcelona, a excepció d'allò legalment establert.